Przejdź do treści

Polityka prywatności. Cookies. Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOCZYNKU

W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „ZIELONA SOSNA”

 1. Wszyscy Uczestnicy wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym  „Zielona Sosna” zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Ośrodka.
 1. Ośrodek Wypoczynkowy „Zielona Sosna” przeznaczony jest dla osób, które chcą spędzić czas w spokoju i kulturalny sposób.
 1. Uczestnik wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona Sosna” odpowiedzialny jest materialnie za powierzone mu mienie, za braki i zniszczenia w wyposażeniu oraz zachowanie porządku i czystości w pokoju oraz na terenie całego Ośrodka.
 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 1. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające regulaminu lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 1. Na terenie Ośrodka zwierzęta domowe należy utrzymywać wyłącznie na smyczy (w razie konieczności również w kagańcu). Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 3. Kierownik Ośrodka zobowiązany jest przekazać domek wraz z wyposażeniem Wczasowiczowi, natomiast Wczasowicz zobowiązany jest przed opuszczeniem Ośrodka przekazać pokój w takim stanie w jakim go zastał Kierownikowi Ośrodka. W przypadku stwierdzenia braków lub zniszczeń, Kierownik Ośrodka sporządza protokół podpisany przez Wczasowicza, na podstawie, którego Uczestnik wypoczynku obciążony będzie kosztami za brak lub zniszczenia powierzonego mu mienia. W razie odmowy podpisania protokołu Ośrodek będzie dochodził swoich należności na drodze sądowej.
 4.  Cisza nocna w „Zielonej Sośnie” obowiązuje od godziny 22: 00 do godziny 6:00.
 5. Podczas burz, silnych wiatrów, ulewnych deszczów na terenie Ośrodka Wczasowo-Rekreacyjnego oraz pola kempingowego obowiązuję ogólne zasady bezpieczeństwa zachowania w lesie. 

UWAGA : Na terenie Ośrodka Wczasowo-Rekreacyjnego oraz pola kempingowego mogą pojawić się szkody powstałe w sposób naturalny takie jak np. złomy, wywroty, złamane konary i gałęzie, śliskość pośniegowa i podeszczowa. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich Użytkowników bez względu na warunki atmosferyczne. Zarządca nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 

Na terenie Ośrodka zabrania się:

 1. Dokonywania samowolnie zamiany pokoi i przestawiania mebli.
 2. Przebywania na terenie Ośrodka w stanie upojenia alkoholowego bądź pod wpływem środków odurzających.
 3. Użyczania, podnajmowania i przebywania osób trzecich w pokoju oraz na terenie Ośrodka bez wcześniejszego zgłoszenia Kierownikowi Ośrodka.
 4. Wynoszenia wyposażenia i rzeczy z pokoi.
 5. Zakłócania spokoju (odtwarzanie głośnej muzyki, krzyki) w sposób rażący pozostałym gościom w czasie pobytu.
 6. Rozpalania ognisk bez wcześniejszego zgłoszenia Kierownikowi Ośrodka.
 7. Niszczenia drzewostanu, zieleni i runa leśnego.
 8. Parkowania pojazdów mechanicznych poza miejscem do tego przeznaczonym.
 9. Pozostawiania urządzeń elektrycznych bez dozoru.
 10. Pozostawiania dzieci bez opieki i zakłócania ciszy nocnej.

 

Regulamin pobytu zwierząt

na terenie Ośrodka „Zielona Sosna”

 1. W domkach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).

 2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w domku wynosi 5 zł/doba dla małego psa oraz 7 zł/doba dla psa dużego.

 3. Zwierzęta powinny być trzymane w domku wynajętym przez jego właścicieli.

 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i/lub w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

 5. Jeżeli pościel w domku, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.

 6. Prosimy o dopilnowanie, aby psy nie leżały w łożkach, bezpośrednio na pościeli. W razie konieczności udostępniamy koc, który może posłużyć jako miejsce do wypoczynku psa na łóżku lub jako tymczasowe posłanie na podłodze.

 7. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Ośrodka.

 8. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika na śmieci.

 9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut.

 10. Wszystkie szkody w mieniu Ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Zarządce Ośrodka, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

PAMIĘTAJ! Nie spuszczaj psa z smyczy lesie. Jest to surowo zabronione. Należy mieć również na uwadze, że w okolicznych lasach mieszka dzika zwierzyna.

Psy uważane za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (perro de presa mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (perro de presa canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ „ZIELONA SOSNA”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • obsługi zapytań, które do nas przez Panią/Pana skierowanych (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa o świadczeniu usług pomiędzy: „Zielona Sosna” ul. Owocowa
   41-660 Zielona
 1. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „Zielona Sosna” ul. Owocowa 41-660 Zielona – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679);
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych objętych umową lub wynikających z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego powoduje niemożliwość zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wygaśnięcia umowy stanowiącej podstawę do przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie GIODO/ następnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Operatorem Serwisu www.domkinad.jeziorem.pl jest „Zielona Sosna” ul. Owocowa 41-660 Zielona

 1. Platforma realizuje pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, z którego usług korzysta operator serwisu, funkcjonującego pod adresem https://cyberfolks.pl/
  4. Informacje w formularzach
   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
   2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu sesji, adres IP)
   3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
   4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
   5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
   6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Cookies

INFORMACJE O KORZYSTANIU PRZEZ SERWIS Z PLIKÓW „COOKIES”

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Udostępnienie danych
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  Zarządzanie plikami cookies
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www platformy.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

  *TWOJE IMIĘ
  *TWÓJ E-MAIL
  TWÓJ TELEFON
  TERMIN POBYTU
  *TWOJA WIADOMOŚĆ

  Pola oznaczone * są wymagane!